A szellemi tulajdon védelme
 

Adatkezelési tájékoztató

A A A    Nyomtatható verzió

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a www.szellemitulajdon.hu oldal működtetése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének[1](a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek[2]és az egyéb jogszabályoknak, valamint a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak[3]és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak[4]megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

Az SZTNH ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit az általa folytatott adatkezelési gyakorlatról.

 

A személyes adatok kezelője az SZTNH (székhely: 1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7., telefonszám: +36-1/312-4400, fax szám: +36-1/474-5534, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415., e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu).

 

A honlap üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat külön cég, a Bohl Software Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-949932, székhely: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13.) végzi. Figyelemmel arra, hogy tevékenysége során a Bohl Software Consulting Kft. az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat látja el, az a GDPR rendelkezései alapján adatfeldolgozói tevékenységnek minősül.

 

Az SZTNH mint adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Dr. Hegedüs Krisztina, adatvedelem@hipo.gov.hu.

 

„A szellemi tulajdon védelme” honlap felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek személyes adatoknak minősülő technikai adatok.

 

Az adatkezelés célja a honlap látogatottságával kapcsolatos elemzések és statisztikai információk előállítása, az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele.

 

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos adatokat információbiztonsági célból két évig kezeli. Tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok személyes adatokat nem tartalmaznak, azokat az SZTNH a trendek felrajzolására, az esetleges fejlesztések irányainak megrajzolására hosszabb ideig használja. 

 

Lehetőség van a honlapon található online tájékoztatás rovatban kérdéseket feltenni, amely során a látogatók megadhatnak kapcsolattartást vagy együttműködést szolgáló adatokat is (elsősorban név, e-mail cím). A kérdésekhez és válaszokhoz tartozó személyes adatok a honlapon csak az érintett hozzájárulása esetében látszanak.

 

A személyes adatokat nem tartalmazó kérdéseket és válaszokat az SZTNH, mint online, tudatosságnövelő adatbázist hoz nyilvánosságra.

 

Az adatkezelés célja a válasz e-mailen történő megadása, a tudatosságnövelés, a szemléletformálás.

 

Az SZTNH az adatokat tíz évig, illetve a törlés kéréséig kezeli.

 

Az SZTNH honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

 

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

 

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, cookiek legfeljebb két évig tárolódnak az érintett számítógépén, amennyiben azokat nem távolítja el korábban.

 

Az adatkezelések jogalapja[5] az információbiztonsági cél esetében az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, egyebekben az érintett hozzájárulása.

 

Az érintett az adatait a honlap használata során nem köteles megadni, de annak elmaradása a honlap használatát megnehezítheti, esetlegesen lehetetlenné teheti.

 

A honlapon az SZTNH tájékoztatásokat, tudatosságnövelő híreket és egyéb, a szellemitulajdonjogok védelmével kapcsolatos információkat tesz közzé, amelyek elkészítéséhez kizárólag nyilvánosan – elsősorban az interneten – elérhető forrásokat használ fel. Az így közzétett információk tartalmazhatnak személyes adatokat is.

 

Az adatkezelés jogalapja[6] az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű tájékoztatás nyújtása.

 

Az adatkezelés célja a tájékoztatás, ismeretnyújtás, tudatosságnövelés.

 

Az SZTNH az adatokat, mint közérdekű adatokat kezeli, de az érintett kérésére azokat a honlapról eltávolítja.

 

Az SZTNH automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz, az adatokat – az érintett hozzájárulása vagy jogszabály kötelező rendelkezése kivételével – harmadik személynek nem adja át.

 

A felhasználók jogai a honlaphoz kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja

Hozzáférési jog

Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH által kezelt adatairól, különösen

 • az adatkezelés céljairól;
 • a személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról;
 • automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is) alkalmazása esetén ennek tényéről, valamint az alkalmazott logikáról és arra vonatkozó információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és rá nézve várhatóan milyen következményekkel jár.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát rendelkezésre bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése, illetve az adatkezelés céljának figyelembe vételével kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az SZTNH helyesbíti. Amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adatot az SZTNH korábban más személyekkel vagy szervezetekkel is közölte, ezen személyek vagy szervezetek részére a helyesbített személyes adatot is továbbítja.

Törléshez való jog

Az SZTNH a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az SZTNH kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az SZTNH korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseinek alapulvételével megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az SZTNH a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az SZTNH-ra vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az SZTNH-ra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; továbbá
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az SZTNH az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok SZTNH általi ellenőrzésének idejére;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog

Az SZTNH minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az SZTNH kérésre tájékoztatja az érintett személyt.

Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az SZTNH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a töréshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az SZTNH adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az SZTNH mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha az SZTNH nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kér.

Az SZTNH a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy – a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén az SZTNH az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.

Az SZTNH a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az SZTNH azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az SZTNH a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

Aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben jogorvoslati kérelemmel bírósághoz fordulhat.[1]a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet

[2]az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

[3]a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak elérhetősége: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

[4]Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának elérhetősége: http://www.naih.hu/

[5]GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) és c) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, 2013. évi L. törvény

[6] GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 115/I. § d) pont